Information

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

  • Banner

Perhydrol 12 % nadtlenek wodoru 250 ml

5902409419061

Nowy produkt

Biomus

Nadtlenek wodoru 12 % tzw. perhydrol jest substancją ciekłą, silnie odkażająca. Nie posiada żadnych dodatków przez co ma krótki termin przydatności. 

Dostępne opakowania: 100 ml, 250 ml

Więcej szczegółów

17,80 zł

71,22 zł za litr

Więcej informacji

Perhydrol - woda utleniona 

Na bazie perhydrolu 12 % jest produkowana popularna woda utleniona. Łącząc perhydrol 12 % z wodą destylowaną, możemy uzyskać odpowiedni do potrzeb roztwór nadtlenku wodoru. Najpopularniejsze stężenie wody utlenionej wynosi od 1 do 3 %, którą możemy kupić w m.in. w sklepie chemicznym. Woda utleniona oferowana przez dystrybutorów odczynników chemicznych nie ma w składzie żadnych dodatkowych substancji, które mogłyby wpływać na jej czystość. 

Środki ostrożności dotyczące perhydrolu 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Śledź nas na Facebooku