Information

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

  • Banner

Kwas solny 4,5 % roztwór 100 ml

5903686848056

Nowy produkt

ChemWorld

Kwas solny 4,5% roztwór 100 ml

Pojemność: 100 ml

Więcej szczegółów

17,89 zł

178,86 zł za litr

Więcej informacji

Kwas solny 4,5% roztwór 

Roztwór 4,5% kwasu solnego jest aktywatorem wielu substancji chemicznych. Powszechnie jest stosowany w laboratoriach jako odczynnik analityczny, chemiczny do syntez. Zaliczany jest do nieorganicznych związków chemicznych z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru. Kwas solny należy do silnie żrących, dlatego nie powinien być stosowany przez osoby do tego nieupoważnione. Stosowanie kwasu solnego jest możliwe włącznie w laboratorium chemicznym.

Szkodliwość kwasu solnego 4,5% 

Należy zachować szczególną ostrożność:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H373  - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie. 

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. 

P305+P351+P338 - W przypadku dostanie się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. 

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P260 - Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, mgły, pary, rozpylonej cieczy. 

EUH032 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. 

Kwas solny należy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, z dala od źródła ognia i niedostępnym dla dzieci. 

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Śledź nas na Facebooku