Regulamin użytkownika

  • Home
  • Regulamin użytkownika

Regulamin użytkownika

REGULAMIN

Definicje:

Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Klient – jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – jest nim Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Przedmiot transakcji – są to Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykonywaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem e-natura.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem sklep-chemiczny.eu.

Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Postanowienia wstępne:

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://sklep-chemiczny.eu.

Sprzedającym jest Magdalena Sala prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dane sklepu internetowego sklep-chemiczny.eu. Magdalena Sala E-natura Adres: ul. Wolska 35, 21-500 Biała Podlaska, NIP:5372494573 REGON:363450503 e-mail:biuro@sklep-chemiczny.eu tel: 798 890 922 konto: ING Bank Śląski 07 1050 1461 1000 0091 1202 3727

Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym e-natura są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarkę internetową z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji oraz minimalną rozdzielczością ekranu.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc bądź naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Składanie zamówień:

Ceny podane na stronie internetowej sklepu sklep-chemiczny.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane drogą elektroniczną na stronie internetowej oraz za pośrednictwem maila oraz telefonicznie.
Składane zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Składanie zamówień drogą mailową i telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
W przypadku, gdy dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienie.
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e- mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, w oparciu o rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
W trakcie składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego sklep-chemiczny.eu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e- maili. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Po złożeniu skutecznego Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
Rozpoczęcie realizacji Zamówienia jest równoważne z momentem wpływu na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem moment dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

Koszty i termin wysyłki:

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, kiedy uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (1-2 dni robocze).
Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

Płatności:

Na każdy sprzedany towar na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.
Płatności za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
Wszystkie widoczne ceny na stronie sklepu są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Odbiór towaru:

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zwartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego a w przypadku przesyłki „za pobraniem” dopiero po uregulowaniu płatności.
Jeżeli Klient zauważy zewnętrzne uszkodzenia przesyłki lub ma zastrzeżenia, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Protokół powinien być sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi dowód w postępowaniu reklamacyjnym jednak nie jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

Odstąpienie od umowy:

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot towaru następuje na adres siedziby firmy: E-natura, ul. Wolska 35, 21-500 Biała Podlaska.
Zwracany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz może posiadać nieznaczne ślady użytkowania ( odkręcona nakrętka).
Odstępując od umowy, należy towar odesłać na własny koszt na adres podany w punkcie 3.
Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazany przez Konsumenta konto bankowe.
Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty towaru zostaje dokonany po otrzymaniu zwracanego produktu w terminie 30 dni na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.

Reklamacja:

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest wymogiem rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgłoszeniu reklamacyjnym.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko reklamującego, nazwę towaru, datę zakupu, opis usterki oraz miejsce i datę jej wystąpienia, żądanie reklamacyjne, datę dostarczenia przesyłki przez kuriera.
Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Konsumentowi zostaną zwrócone poniesione koszty niezbędne do realizacji praw.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa labo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. ( Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.