Information

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

  • Banner

Aceton 500 ml

5902409410037

Nowy produkt

Biomus

Producent: Biomus

Dostępne opakowania: 500 ml, 1000 ml, 5 l

Więcej szczegółów

9,67 zł

9,67 zł za litr

Cechy produktu

NazwaAceton
SynonimyPropanon
GatunekCzysty
Czystość100%
Wzór chemicznyC3H6O
Nr CAS67-64-1
Nr WE200-662-2
Nr index606-001-00-8

Więcej informacji

Doskonały rozpuszczalnik wszelkich tłuszczów, olejów, żywic, nitrocelulozy, rozpuszczalnik paraloidu. Niezastąpiony produkt do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów, wosków, itp. oraz do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.

ACETON – karta charakterystyki

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

2 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku